O SĄDZIE

Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej został uznany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
znak BM-V-0761-3/10/2 z dnia 5 maja 2010r.
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski popierając otwarcie Sądu Arbitrażowego w RP podziękował za rozwijanie idei sądownictwa arbitrażowego
oraz wskazał, że działalność Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej powinna znaleźć
stałe miejsce w polskiej praktyce orzeczniczej.

Stały Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej jest Sądem równoprawnym z Sądem Państwowym.

Moc wyroków Sądu Arbitrażowego w RP ma moc prawną równą wyrokom sądów powszechnych.
Przed Sądem Arbitrażowym w RP stroną może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, a także organy podmiotów publicznoprawnych (jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa etc).
Wyrok Sądu po nadaniu klauzuli wykonalności może zostać przekazany bezpośrednio do komornika celem wszczęcia egzekucji.
Postępowanie jest jednoinstancyjne. Wyroki zapadają w terminie do 2 tygodni od dnia wszczęcia sporu i zgromadzenia materiałów dowodowych. Uchylenie wyroku przez Sąd Państwowy jest bardzo trudne, a razie uchylenia wyroku sprawę rozpatruje ponownie Sąd Arbitrażowy w RP.
Zakres kognicji Sądu obejmuje szeroko pojęte spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe.
Zawierają się tu szeroko rozumiane sprawy z zakresu: działalności gospodarczej, prawa spółek, podziałów majątku, zniesienia współwłasności, spory międzysąsiedzkie , praw autorskich, spraw prawa pracy, działów spadku etc.
Sąd orzeka również o wszystkich sprawach majątkowych mogących być przedmiotem ugody sądowej.
Jedynym warunkiem poddania sprawy pod kognicję Sądu Arbitrażowego w RP jest sporządzenie
tzw. zapisu na Sąd Arbitrażowy w RP wg wzoru w zakładce „ZAPIS NA SĄD”.
W/w zapis można wprowadzić w umowach, na FV, aneksach do umów już istniejących, zleceniach, samodzielnie etc.
Sekretariat Sądu przygotowuje nieodpłatnie w/w klauzule, umowy, aneksy etc.

Atuty SĄDU ARBITRAŻOWEGO w RP to:

1. Ekonomiczność (taniość) postępowania
2. Szybkość
3. Efektywność
4. Nowoczesność
5. Poufność
6. Profesjonalizm

Sąd Arbitrażowy w RP w przeciwieństwie do Sądu Państwowego nie ma obowiązku z urzędu informować o nieprawidłowościach Urzędy Skarbowe, prokuraturę, Nadzór Budowlany, GINF i inne organy kontrolująco - egzekwujące.

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !