Regulamin sądu arbitrażowego

R E G U L A M I N
Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

§ 1. Statut Sądu arbitrażowego, wewnętrzna organizacja Sądu Arbitrażowego


1. Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej .Sądem Arbitrażowym., Sądem. lub Sądem Arbitrażowym w RP jest stałym sądem polubownym, prowadzony przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jest samodzielną wyodrębnioną jednostką organizacyjną.
2. Wewnętrzna organizacja i funkcjonowanie Sądu są uregulowane niniejszym regulaminie.
3. Na cele Sądu stoi Prezydium Sądu, który stanowią Prezes i Wiceprezes.
4 Pierwszym Prezesem Sądu Arbitrażowego w RP jest jego założyciel, który wyznacza wiceprezesa.
5. Prezes ( w tym Pierwszy Prezes) i Wiceprezes pełnia funkcje bez kadencyjnie.
6. Kolegium arbitrów stanowią arbitrzy wpisani na listę arbitrów prowadzona przez Prezesa Sądu Arbitrażowego.
7. Sekretarz Sądu to pracownik Sądu Arbitrażowego wyznaczony przez Prezydium do wykonywania funkcji protokolarnych i sekretarskich. Sekretarzem może być także Prezes i Wiceprezes.
8. Zespół orzekający to arbitrzy bądź jedyny arbiter wyznaczony do rozstrzygnięcia sporu. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2. Właściwość

1. Sąd Arbitrażowy jest właściwy, jeżeli w ważnej umowie o arbitraż, strony poddały pod jego rozstrzygnięcie spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym umownym lub pozaumownym stosunkiem prawnym, a także gdy strony uznały w sposób dorozumiany bądź wyraźny, że jakikolwiek spór będzie rozstrzygany przez Sąd Arbitrażowy w RP. 2. W postępowaniu prowadzonym w trybie ad hoc postanowienia zawarte w Regulaminie Sądu Arbitrażowego mają zastosowanie wówczas, gdy strony nie postanowią inaczej, jednakże we wszystkich postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym w RP organem nominacji zastępczej jest Prezes Sądu . 3. Sąd Arbitrażowy w RP jest samodzielną jednostką organizacją niezależną w zakresie działalności koncyliacyjnej i orzecznictwa, powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania, w trybie postępowania polubownego, wszelkich sporów o charakterze majątkowym i niemajątkowy, z wyjątkiem spraw wyłączonych przez prawo, pomiędzy wszelkimi rodzajami podmiotów występujących w polskim obrocie gospodarczym, które uznają jego właściwość 4. Zespół orzekający ma kompetencję do orzekania o właściwości Sądu oraz o istnieniu, ważności lub zakresie umowy o arbitraż. 5. Złożenie odpowiedzi na pozew lub wniosek oznacza uznanie właściwości Sądu Arbitrażowego w RP. 6. Postanowienia niniejszego regulaminu użyte w stosunku do pozwu, dotyczą także wniosku. § 3. Miejsce postępowania arbitrażowego 1. W braku innego postanowienia stron, miejscem postępowania arbitrażowego jest Tarnów, w lokalu przy ul. Krakowska 3. 2. W braku porozumienia stron, na wniosek jednej z nich, Zespół orzekający może wyznaczyć inną miejscowość, jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to wskazane ze względu na okoliczności sprawy. 3. Posiedzenia Zespołu orzekającego, rozprawy oraz inne czynności mogą, na podstawie zarządzenia Zespołu orzekającego, odbywać się poza siedzibą Sądu lub miejscem postępowania arbitrażowego. § 4. Zasady postępowania 1. Sąd oraz Zespół orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu, uwzględniają postanowienia umowy o arbitraż oraz uzgodnione przez strony zasady postępowania, o ile nie są sprzeczne z Regulaminem Sądu. 2. Zespół orzekający ma obowiązek działania w sposób bezstronny, umożliwiając stronom właściwe przedstawienie okoliczności istotnych dla obrony ich praw. Strony mają prawo przedstawienia Zespołowi orzekającemu okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw. § 5. Właściwe prawo materialne 1. Zespół orzekający rozstrzyga spór - według ogólnych reguł prawa najściślej związanych ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy. 2. Zespół orzekający może rozstrzyga spór również według zasad słuszności (ex aequo et bono). 3. Zespół orzekający uwzględnia również postanowienia umowy oraz zwyczaje handlowe mające zastosowanie do danego stosunku umownego. § 6. Doręczanie pism w postępowaniu arbitrażowym 1. Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi, dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres pocztowy. 2. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się także za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa, bądź ostatnim miejscu zameldowania lub na ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę doręczenia. 3. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie z ustępem 1 lub 2. § 7. Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu Uważa się, że strona, która wiedząc, że nie były przestrzegane przepisy lub postanowienia wskazane w §4 niniejszego Regulaminu, wzięła udział w postępowaniu arbitrażowym i nie podniosła niezwłocznie odpowiedniego zarzutu, zrzekła się możliwości podniesienia tego zarzutu w terminie późniejszym. Powyższe postanowienie nie dotyczy obowiązujących przepisów miejsca postępowania arbitrażowego. § 8. Wyłączenie odpowiedzialności Arbiter, Sąd, i ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym. § 9. Reguła należytej staranności We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zarówno Sąd, jak i Zespół orzekający dokładają należytych starań, by wydane orzeczenie było wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących uznawania i stwierdzania wykonalności wyroków sądów polubownych. § 10. Interpretacja Regulaminu Tytuły rozdziałów oraz poszczególnych paragrafów niniejszego Regulaminu nie mają wpływu na ich interpretację. A r b i t r z y § 11. Uprawnienie stron do powoływania arbitrów 1. Jedynego Arbitra wyznacza Prezes lub Wiceprezes Sądu Arbitrażowego w RP spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów przewodniczących zespołów orzekających prowadzoną przez Sąd. 2. Powoływanie arbitrów następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. § 12. Liczba arbitrów 1. Zespół orzekający składa się z jednego arbitra. 2. Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów wówczas, gdy strony tak postanowiły, lub gdy w braku takiego postanowienia stron, tak postanowi Prezydium Sądu ze względu na okoliczności sprawy. § 13. Zasady powoływania arbitrów W przypadku, gdy Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów, Prezes lub Wiceprezes Sądu Arbitrażowego w RP wyznaczy dodatkowych w arbitrów. § 14. Wielość osób po jednej ze stron 1. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej, osoby wyznaczają zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. 2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez stronę w terminie oznaczonym w trybie ust. 1, arbitra wyznacza Prezes Sądu 3. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Sekretarza Sądu i stronę do wszystkich osób występujących po każdej ze stron § 15. Oświadczenie arbitra Arbiter zawiera z Sądem umowę, w której zobowiązuje się do przyjęcia obowiązków arbitra i składa oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności. Arbiter powinien wyjawić wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić uzasadnioną wątpliwość, co do jego bezstronności lub niezależności. § 16. Wyłączenie arbitra 1. Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności. Strona, za pośrednictwem Sekretarza Sądu, zwraca się do Prezydium Sądu z pisemnym wnioskiem o wyłączenie arbitra, podając podstawy jego wyłączenia. 2. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawach jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra z powodu tych podstaw. 3. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie oraz pozostałym arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. 4. Prezydium Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia. § 17. Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania 1. Zmiana arbitra następuje w przypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, oraz gdy Prezydium Sądu stwierdzi w formie postanowienia, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji. 2. Z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzenie, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji może wystąpić arbiter lub strona. Prezydium Sądu może wydać takie postanowienie z urzędu. 3. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, bądź o przekazaniu uprawnienia do wyznaczenia arbitra Prezesowi Sądu, decyduje Prezydium Sądu w formie postanowienia. 4. O powtórzeniu z udziałem nowego arbitra części lub całości postępowania decyduje Zespół orzekający w formie postanowienia. § 18. Poufność postępowania przed Sądem Arbitrażowym W postępowaniu przed Sądem wszystkich uczestników postępowania obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę ustanowiły w umowie o arbitraż lub zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. P o s t ę p o w a n i e p r z e d S ą d e m A r b i t r a ż o w y m § 19. Język postępowania przed Sądem 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Przewodniczący Zespołu orzekającego powołuje tłumacza do całej rozprawy, która prowadzona jest w innym języku niż polski. 3. Protokoły rozprawy sporządzane są w języku postępowania i tłumaczone na język polski w przypadku, gdy językiem postępowania nie jest język polski.. 4. Pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół orzekający w języku obcym wymagają przetłumaczenia przez zaakceptowanego przez Sąd lub strony tłumacza na język polski. 5. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół orzekający. § 20. Wszczęcie postępowania 1. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje przez wniesienie pozwu. Pozew wnoszony jest do Sądu wraz z niezbędną liczbą kopii, przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych oraz po jednej dla każdego arbitra. W pozwie może być zamieszczona klauzula o poddaniu spór pod Sąd Arbitrażowy w RP. W przypadku złożenia odpowiedz na pozew domniemywa się zgodę na zapis na Sąd Arbitrażowy w RP. 2. W przypadku uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego, podjęcie przez ten Sąd jeszcze raz postępowania w sprawie następuje na podstawie stosownego wniosku powoda. 3. Pozew powinien zawierać: 1) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów; 2) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 3) uzasadnienie właściwości Sądu; 4) w braku odmiennych postanowień w umowie o arbitraż, wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego; 5) oznaczenie wartości przedmiotu sporu. § 21. Uzupełnienie braków pozwu 1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, nie krótszym niż 7 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową i inne koszty postępowania oraz uzupełniła pozew, jeśli jego treść nie odpowiada paragrafowi poprzedzającemu. Wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej i innych kosztów postępowania określona jest w Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego w RP obowiązującej w dniu wniesienia pozwu, będącej załącznikiem do Regulaminu, zwaną dalej Taryfą opłat. 2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i / lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu, pozew podlega zwrotowi. 3. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania i ustaleniu kosztów postepowania. 4. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę. W przypadku cofnięcia powództwa według zasady za wynik sprawy koszty ponosi strona, która uległa sprawie, bądź wnosząca powództwo. 5. Zespół orzekający, może podczas pierwszego posiedzenia, określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio. § 22. Odpowiedź na pozew Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, Sekretarz Sądu doręcza stronie pozwanej pozew wraz z Regulaminem i nazwiskiem Arbitra oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu wniosła odpowiedź na pozew pod rygorem uznania za prawdziwe fakty i zarzuty wskazane w pozwie jak również uznania roszczenia. Sekretarz Sądu informuję o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra zgodnie z §14 niniejszego Regulaminu. § 23. Przekazanie akt sprawy Zespołowi orzekającemu Sekretarz Sądu przekazuje akta sprawy ustanowionym arbitrom. § 24. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia 1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu. 2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego. 3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli zarzut potrącenia pozostaje w związku z roszczeniem powoda. § 25. Pisma w postępowaniu arbitrażowym 1. Pisma stron w postępowaniu arbitrażowym są kierowane do Sądu w takiej liczbie egzemplarzy, jak pozew. 2. Po ustanowieniu Zespołu orzekającego, w postępowaniu arbitrażowym, strona obowiązana jest doręczyć odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie. § 26. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu 1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu orzekającego. 2. Sekretarz Sądu wzywa osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściła opłatę arbitrażową. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w .Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego z dnia wniesienia pozwu, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 3. Nie uiszczenie opłaty arbitrażowej przez osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego powoduje, że osoba trzecia nie zostaje dopuszczona do postępowania. 4. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra. § 27. Zawieszenie postępowania 1. Zespół orzekający może zawiesić postępowanie na wniosek stron lub w uzasadnionych przypadkach z urzędu. Na wniosek strony lub po ustaniu przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, Zespół orzekający podejmuje zawieszone postępowanie. 2. Zespół orzekający wydaje wyrok umarzający postępowanie zawieszone na wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie jednego roku od daty postanowienia o zawieszeniu. § 28. Rozprawa i posiedzenia niejawne 1. Rozprawy nie są publiczne. 2. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu. 3. Rozprawą i posiedzeniem niejawnym kieruje Przewodniczący Zespołu orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia przewodniczącego Zespołu orzekającego. 4. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych nie wstrzymuje postępowania. 5. Zespół orzekający może rozstrzygnąć sprawę bez wyznaczania rozprawy, na posiedzeniu niejawnym na zgodny wniosek stron lub, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną bądź w przypadku nie złożenia odpowiedzi na pozew. 6. Członkowie Prezydium Sądu mogą być obecni na rozprawach. § 29. Dowody 1. Zespół orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. W szczególności, Zespół orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych a także odbierać od nich przyrzeczenie. 2. Zespół orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół orzekający ocenia, na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu. 3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub zwrócić się o to do właściwego sądu państwowego lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób. 4. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół orzekający zgodnie z "Taryfą opłat" obowiązującą z dnia wniesienia pozwu. § 30. Protokół 1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu orzekającego oraz protokolant. Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu. 2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności. 3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, w tym protokołów w godzinach urzędowania, przy czym Sąd nie wydaje odpisów, odpisów ani kopii protokołów. 4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, na której nastąpiło zamknięcie rozprawy- dopóki wyroku nie wydano. § 31. Zamknięcie rozprawy 1. Przewodniczący Zespołu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub, gdy Zespół orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw. 2. Przewodniczący Zespołu orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół orzekający uzna to za konieczne. § 32. Narada i głosowanie 1. Narada i głosowanie Zespołu orzekającego odbywają się bez udziału stron. Z narady, przewodniczący Zespołu orzekającego, na żądanie arbitra lub z własnej inicjatywy sporządza protokół. 2. Orzeczenie Zespołu orzekającego zapada większością głosów. Jeżeli arbiter odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą dokonać rozstrzygnięcia bez jego udziału. 3. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu, składając do akt sprawy pisemne uzasadnienie zdania odrębnego. § 33. Zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu 1. Na wniosek każdej ze stron, Zespół orzekający może zarządzić zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu. Uwzględniając wniosek, Zespół orzekający wydaje postanowienie z uzasadnieniem. 2. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach. W y r o k i i P o s t a n o w i e n i a § 34. Ograniczenie czasowe 1. Wyrok Sądu jest ostateczny i wiążący dla stron. 2. Wyrok powinien być wydany przez Zespół orzekający po naradzie, nie później niż po upływie 30 dni od zamknięcia rozprawy. Termin ten ma charakter instrukcyjny. 3. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Przewodniczącego Zespołu orzekającego przedłużyć powyższy termin o czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia. 4. W przypadku nie wydania przez Zespół orzekający wyroku w terminie wskazanym w ust. 1 lub określonym na podstawie ust. 2, Prezydium Sądu może orzec postanowieniem o pozbawieniu arbitra przewodniczącego i pozostałych arbitrów w części lub w całości prawa do przysługującego honorarium z tytułu uczestniczenia w postępowaniu przed Sądem, po odebraniu od Przewodniczącego Zespołu orzekającego wyjaśnień. § 35. Forma i treść wyroku 1. Wyrok wydaje się na piśmie 2. Wyrok powinien zawierać: 1) rozstrzygnięcie spornych spraw objętych żądaniem pozwu wraz z uzasadnieniem; 2) miejsce i datę jego wydania, podstawę właściwości Sądu, oznaczenie stron i arbitrów; w braku wskazania w treści wyroku miejsca jego wydania uważa się, że jest nim miejsce postępowania arbitrażowego; 3) rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku zwrotu kosztów postępowania oraz zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika stosownie do nakładu pracy bądź wniosku wskazanego przez pełnomocnika, lub umowy wiążącej pełnomocnika z klientem jednakże nie mniej niż określone w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych bądź adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, z wyłączeniem postanowień o stawkach maksymalnych określonych w w/w rozporządzeniach. Wskazane wyżej stawki wyrażona jest w złotych lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie, ustalonej w oparciu o średni kurs waluty polskiej do innych walut, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej zasądzenie. 3. Wyrok zawiera także rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i hoteli arbitra, które obciążają stronę wskazującą danego arbitra i rozliczone są w ramach zaliczki pobieranej przez Sąd od tej strony na wydatki arbitrażowe. 4. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być Arbitrów orzekających bądź Przewodniczącego Zespołu Arbitrów, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich, lub podpisami Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, a także pieczęcią Sądu. § 36. Podpisanie wyroku przez Prezesa i Sekretarza Sądu 1. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku, może bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok przewodniczącemu Zespołu orzekającego w celu dokonania ewentualnych poprawek formalnych. 2. Prezes Sądu i Sekretarz Sądu podpisując wyrok stwierdzają, że Zespół orzekający powołany został zgodnie z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu orzekającego są autentyczne. § 37. Wyrok w przypadku ugody Jeżeli po wszczęciu postępowania arbitrażowego strony zawrą ugodę, Zespół orzekający na wniosek stron może nadać jej formę wyroku. § 38. Wyrok częściowy lub wstępny W uzasadnionych wypadkach, Zespół orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny. § 39. Doręczanie wyroku Po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania, Sekretarz Sądu doręcza stronom wyrok za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia, pozostawiając jeden egzemplarz w aktach sprawy. § 40. Sprostowanie i uzupełnienie wyroku 1. Zespół orzekający może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki pisarskie. 2. Strona może w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku zgłosić wniosek o sprostowanie w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek pisarskich. 3. O sprostowaniu wyroku umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku oraz na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny uwzględniać treść postanowienia o sprostowaniu. 4. Strona może w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli Sąd nie orzekł o całości żądania. Uznając zasadność wniosku, Zespół orzekający wyda wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten ma charakter instrukcyjny. 5. Prezes Sądu może na wniosek Zespołu orzekającego przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, na czas oznaczony, jeśli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia. 6. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku. § 41. Postanowienia Postanowienia Prezydium Sądu, Zespołu orzekającego lub jedynego arbitra nie podlegają zaskarżeniu. § 42. Publikacja orzeczeń Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia, w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania. M e d i a c j a § 43. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego Przed wszczęciem postępowania przed Sądem Arbitrażowym lub powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku. § 44. Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony 1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie ustalonym przez Sekretarza Sądu uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej. Wysokość opłaty mediacyjnej określona jest w Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego w Sądzie Arbitrażowym w RP z dnia złożenia wniosku, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Skretarz Sądu może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, jeżeli spór nie jest przedstawiony dostatecznie dokładnie. 2. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej oraz połowy opłaty mediacyjnej, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym, oraz do uiszczenia drugiej połowy opłaty mediacyjnej w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. 3. W razie, gdy druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, Sekretarz Sądu zwraca wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną. § 45. Wybór mediatora Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu, zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu połowy opłaty mediacyjnej, mediatora wyznacza Prezes Sądu, biorąc pod uwagę charakter sprawy. § 46. Postępowanie mediacyjne 1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie pojednawcze, w wyniku którego przedstawia stronom propozycję polubownego uregulowania sporu. Przed spotkaniem pojednawczym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami. 2. Postępowanie mediacyjne powinno się zakończyć na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej. § 47. Zakończenie postępowania mediacyjnego 1. W przypadku nakłonienia stron do zawarcia ugody, mediator sporządza protokół, określający warunki i treść ugody. Protokół podpisują strony i mediator. 2. W przypadku niedoprowadzenia do zawarcia ugody, mediator składa do akt Sądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. 3. W razie doprowadzenia do ugody lub złożenia przez mediatora oświadczenia o niedoprowadzeniu do ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone. § 48. Ugoda w formie wyroku Sądu 1. W przypadku zawarcia ugody, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu lub Wiceprezes mianuje mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku na podstawie zawartej ugody. 2. Sekretarz Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w "Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego w RP z dnia złożenia wniosku, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 3. Do wyroku arbitrażowego wydanego w wyniku postępowania pojednawczego, zastosowanie mają postanowienia paragrafów 35, 36, 37 i 39 niniejszego Regulaminu. § 50. Zakaz powoływania się na oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania pojednawczego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej. § 51 Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą w każdym czasie ulec zmianie na mocy uchwały Prezydium Sądu. 2.Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Tarnów, dnia 02.04.2010r.

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !