Wprowadzenie zapisu (klauzuli)

1. Zawierasz umowę, co prawda nie przewidujesz żadnych sporów, ale na wszelki wypadek zamieszczasz w umowie, aneksie do umowy fv lub w inny sposób następujący zapis na sąd polubowny: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Krakowska 3 przez jedynego sędziego arbitra wyznaczonego przez Prezesa Sądu w RP.” Treść klauzuli możesz w pewnych granicach zmieniać. W szczególności możesz postanowić, że sprawa będzie rozpatrywana przez trzech arbitrów, co jednak zwiększa koszty postępowania.

2. W sytuacji braku zapisu - kierujesz pozew bezpośrednio do Sądu. Sąd przekazuje pozew zobowiązując Pozwanego do złożenia odpowiedzi wraz z zapisem na Sąd. Po otrzymaniu odpowiedzi bądź samego zapisu na Sąd, Sąd wyznacza rozprawę bądź wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym.

 

następna »

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !