Regulamin postępowania

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym w RP

Sąd Arbitrażowy w RP przeznaczony jest w głównej mierze dla przedsiębiorców. Postępowanie przed Naszym sądem jest szybkie, przewidywalne i wysokiej jakości, ponieważ tego potrzeba dzisiejszym przedsiębiorcom.
W trakcie postępowania o ile to możliwe dążymy do takiego sposobu rozwiązywania sporów, aby jego strony po rozstrzygnięciu sporu nadal mogły prowadzić wspólne interesy.

Poniżej wskazujemy jak przedsiębiorca może skorzystać z usług Sądu Arbitrażowego w RP:

Wprowadzenie zapisu (klauzuli).

1. Zawierasz umowę, co prawda nie przewidujesz żadnych sporów, ale na wszelki wypadek zamieszczasz w umowie, aneksie do umowy fv lub w inny sposób następujący zapis na sąd polubowny: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Krakowska 3 przez jedynego sędziego arbitra wyznaczonego przez Prezesa Sądu w RP.” Treść klauzuli możesz w pewnych granicach zmieniać.
W szczególności możesz postanowić, że sprawa będzie rozpatrywana przez trzech arbitrów, co jednak zwiększa koszty postępowania.

2. W sytuacji braku zapisu - kierujesz pozew bezpośrednio do Sądu. Sąd przekazuje pozew zobowiązując Pozwanego do złożenia odpowiedzi wraz z zapisem na Sąd. Po otrzymaniu odpowiedzi bądź samego zapisu na Sąd, Sąd wyznacza rozprawę bądź wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym.

Pozew, wybór arbitra.

Niestety, w związku z wykonywaniem umowy powstał spór. Sporządzasz pozew (ewentualnie korzystasz z usług działającej przy Sądzie Kancelarii Prawnej – Konsorcjum Prawne), w którym oznaczysz swoje żądanie i powołasz dowody na jego poparcie oraz powołasz się na zapis na sąd polubowny. Prezes Sądu wybierze Sędziego arbitra spośród osób, do którzy cieszą się zaufaniem publicznym (z reguły jest to radca prawny lub adwokat) i które wykazują znajomość problematyki, której dotyczy spór, ale jest bezstronny i niezależny. Pozew wysyłasz na adres sądu arbitrażowego.

Opłaty arbitrażowe.

Na wezwanie sądu uiszczasz opłatę arbitrażową oraz opłatę administracyjną. Możesz wyliczyć orientacyjnie wysokość opłaty, korzystając z Tabeli opłat zamieszczonych na stronie sądu. Dokonanie płatności spowoduje wszczęcie dalszych kroków przez sąd. Taką czynnością jest przesłanie przez sekretariat sądu pozwu drugiej stronie. Po zakończonym postępowaniu, sąd arbitrażowy zasądzi na Twoją rzecz i na rzecz Twojego pełnomocnika taką wysokość opłaty arbitrażowej w jakiej części wygrałeś sprawę.

Odpowiedź na pozew.

Po otrzymaniu pozwu strona przeciwna będzie mogła złożyć odpowiedź na Twój pozew.

Rozprawa.

Podobnie jak w sądzie powszechnym, sąd arbitrażowy bada sprawę na rozprawie, analizuje przedstawione dowody, w tym może przesłuchiwać świadków. Są jednak zasadnicze różnice: w arbitrażu nie ma prekluzji dowodowej, choć przewodniczący może zarządzić termin, po którym już żadne dowody nie będą przyjęte; strony mogą ustalić sposób prowadzenia postępowania dowodowego, np.: korzystać z prywatnych biegłych lub przesłuchiwać ich przed sądem. Rozprawa przebiega raczej w nastroju spotkania. Na rozprawie mogą być obecni Sędziowie arbitrzy, Ty, Twój przeciwnik oraz ewentualnie pełnomocnicy stron. Na rozprawę nie mają dostępu osoby trzecie. Arbitrzy zobowiązani są do dochowania poufności tak więc fakt sporu, jego przebieg oraz wynik nie będzie znany nikomu spoza tego grona. Gdy Twój przeciwnik nie bierze udziału w sprawie Sąd wyda wyrok w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Wyrok.

Po wyjaśnieniu okoliczności sprawy sąd wydaje wyrok, który nie podlega zaskarżeniu. Można wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o jego uchylenie, ale jest to bardzo trudne ze względu na bardzo ograniczone podstawy takiego uchylenia. Po otrzymaniu wyroku wysyłamy go do sądu powszechnego z wnioskiem o uznanie lub stwierdzenie jego wykonalności. Nie jest to skomplikowana procedura i zwykle trwa bardzo krótko (ok. 3 tygodnie). Wyrok sądu możesz także wykonać praktycznie na całym świecie ze względu na fakt, że obecnie 144 krajów jest stroną Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku umożliwiającej uznawanie i wykonywanie zagranicznych wyroków sądów polubownych.

Egzekucja.

Wyrok opatrzony klauzulą wykonalności możesz skierować do egzekucji przez komornika, chyba że druga strona wykona go dobrowolnie.

Cała procedura wydania wyroku z możliwością przekazania do organów egzekucyjnych powinna zakończyć się w terminie 5 tygodni!

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !