Zapis na sąd

Podstawą oddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego w RP jest dokonanie zapisu na sad polubowny. Zapis na sąd polubowny powinien wskazywać strony sporu oraz stosunek prawny, którego dotyczy. Zapis ten może mieć postać klauzuli arbitrażowej bądź umowy stron oddającej spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Klauzulę arbitrażową możemy umieścić w zawieranej umowie cywilnoprawnej, fakturze, rachunku a nawet w statucie spółki, spółdzielni i stowarzyszenia, może mieć ona również formę aneksu do umowy, bądź samodzielnego zapisu

Poniżej przedstawiamy przykładowe klauzule zapisu na Sąd:

Przykładowy zapis na Sąd w przypadku sporu:
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z niniejszej umowy jest Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Posiej z/s 33-100 Tarnów ul. Torowa 1 zgodnie z regulaminem tego Sądu.”
albo
„ Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Torowa 1, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie tego Sądu”
albo
"wszelkie spory pomiędzy (wskazanie stron, imię, nazwisko, adres zamieszkania) wynikające z podziału majątku/działu spadku/zniesienia współwłasności (wyliczenie majątku) znajdującego się przy (wskazanie miejsca położenia majątku) o wartości (wskazanie szacunkowej wartości majątku) będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd Arbitrażowy w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Torowa 1 zgodnie z Regulaminem tego Sądu".

Przykładowy zapis na Sąd w przypadku sporu zaistniałego:
Umowa o zapis na sąd polubowny – sporu istniejącego

Umowa
dnia ...... w............między ...........(określić strony, ich siedziby, reprezentację)
o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego.
1. Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Torowa 1 powstały miedzy nimi spór o................. (opisać roszczenie, kwotę itp.) , który powstał na tle realizacji umowy o ..................... (opisać przedmiot umowy) zawartej między stronami w .................dnia ................... roku.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Spór będzie rozstrzygany na podstawie regulaminu Sądu o którym mowa w pkt 1 powyżej.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą obu stron.
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Umowa o zapis na sąd polubowny sporu przyszłego (potencjalnego):

Umowa
dnia ...... w............między ...........(określić strony, ich siedziby, reprezentację)
o oddanie sporów pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego.
1. Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego w Rzeczypospolitej Polskiej z/s 33-100 Tarnów ul. Torowa 1 wszelkie spory, które mogą wyniknąć z umowy o ..................... (opisać przedmiot umowy) zawartej między stronami w .................dnia ................... roku.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. Spory będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu Sądu o którym mowa w pkt 1 powyżej.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą obu stron.
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

W przypadku, gdy umowa już została zawarta to zawsze istnieje możliwość uzupełnienia ją o klauzulę z ww. treścią.

Proponujemy, by w zawiłych sytuacjach nawiązywać kontakt z Sekretariatem Sądu Arbitrażowego w RP, gdzie uzyskają Państwo zawsze wyczerpującą informację.

INSTYTUCJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO

w Rzeczypospolitej Polskiej
bierze początek w uchwale nr KPR 23/2009 Prezydium Sądu Arbitrażowego w RP.

Główny cel jaki postawiło sobie Zgromadzenie Ogólne przy jego powołaniu to utworzenie szybkiego, profesjonalnego i pozbawionego zbędnych formalności sądu.

Został on przystosowany do rozwiązywania sporów zarówno między podmiotami krajowymi, gdzie stronami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz spółki, jak również zagranicznymi i międzynarodowymi.

SĄD ARBITRAŻOWY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Sądu – Marcin Szczeblewski

Sekretariat:
ul. Torowa 1
33 – 100 Tarnów
tel. (14) 628 84 94
fax (14) 628 84 94
e-mail: sekretariat@sadarbitrazowy.com.pl

Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek- czwartek 9.00-16.00
piątek 9.00 - 14.00

Profesjonalna obsługa prawna Przedsiębiorców i Osób Fizycznych.
Zapewniamy miłą i rzetelną obsługę!

Bardzo konkurencyjne ceny zarówno dla firm jak i osób prywatnych !